Waarom bestaat SVD?

Vaak krijgen we de vraag waarom er een vrouwennetwerk nodig is binnen Defensie. ‘Er is toch ook geen mannennetwerk?’ is dan een veelgehoord argument.

Toch is een vrouwennetwerk anno 2018 hard nodig. Met bijna 5000 vacatures binnen de organisatie heeft Defensie een flinke uitdaging om zowel nieuw personeel aan te trekken, maar ook om zittend personeel te behouden. Vrouwen zijn bij Defensie nog altijd in de minderheid. Dat is jammer, want in vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties zijn vrouwen van strategisch belang gebleken (lees daarover meer hieronder). Daarom is het belangrijk dat er vrouwen bij Defensie werken. En dat we de kansen om meer vrouwen aan te trekken en te behouden benutten. Vrouw & Defensie (V&D) draagt hieraan bij.

Het netwerk Vrouw & Defensie bestaat voornamelijk omdat er behoefte is om te praten over wat men bezig houdt. En omdat het een prima platform is om enthousiast te raken en elkaar – zowel vrouwen als mannen – te inspireren.

De cijfers op een rijtje

In 2017 waren er ongeveer …..duizend vrouwen werkzaam bij Defensie. Deze dames, burger of militair, werken samen met ….mannen aan vrede, vrijheid en veiligheid. Defensie is van oudsher een ‘mannenwereld’. Met een vertegenwoordiging van slechts …% zijn vrouwen sterk in de minderheid op de Defensie-werkvloer en in het veld.

Optimale integratie

Anno 2018 is de positie van de vrouw veel meer geaccepteerd dan voorheen, maar de integratie is nog niet optimaal. Nog te vaak blijkt dat een vrouw de mindere partij is, bijvoorbeeld bij integratie bij eenheden en of bij het bereiken van topposities.

Daarbij is het ook vanzelfsprekend om van gedachten te willen wisselen met gelijkgestemden en te discussiëren in een veilige omgeving. Dit is waar SVD een rol wil en moet blijven spelen.

De samenwerking tussen mannen en vrouwen is geen kwestie van willen of niet willen of van kunnen of niet kunnen. De samenwerking is een feit. En meer nog dan dat; samenwerking tussen mannen en vrouwen is essentieel. In de wetenschap dat ieder mens uniek is en bepaald gedrag toont, is het belangrijk van elkaar te begrijpen wat de drijfveren zijn en wat over en weer de beleving is. Uiteindelijk verdient elke medewerker waardering die gebaseerd is op prestaties en houding, dus niet gebaseerd op eigenschappen – zoals geslacht – die niet te beïnvloeden zijn.

Om dat te laten ontstaan en vol te blijven houden, zijn een aantal zaken wel van belang, zoals:

– een veilige werkomgeving

– gelijke waardering in gelijke gevallen

– doorgroeimogelijkheden die passen bij de ambities van een individu

Ook van vrouwen mag wat verlangd worden; waar eisen worden gesteld, moeten ook vrouwen in alle redelijkheid aan die eisen voldoen. (De eisen moeten op hun beurt wel zinvol en neutraal zijn.) Zoals elk individu zich moet aanpassen onder bepaalde omstandigheden, zo mag dat ook van vrouwen verwacht worden. (Zolang het maar geen discriminatie of pesterij betreft.)

Charter Diversiteit

In  oktober 2015 ondertekende de toenmalige commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp de Charter Diversiteit. Hiermee heeft Defensie zich verbonden aan de inzet voor eerlijke kansen voor iedere werknemer, ongeacht arbeidsbeperking, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur of culturele, etnische of religieuze achtergrond. Eenheden met een diverse samenstelling zijn bewezen effectiever.

De activiteiten van V&D sluiten hier naadloos op aan. Wij maken ons hard om vrouwen die bij Defensie werken te inspireren, te versterken en te verbinden en daarmee ook te behouden. Met de ondertekening van het Charter verplicht Defensie zich tot het bereiken van doelstellingen in een plan van aanpak. Een daarvan is  behoud van vrouwen voor de organisatie.

Organisaties die de Charter hebben ondertekend krijgen toegang tot een nationaal en Europees kennisnetwerk op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Dit voor bijvoorbeeld hulp bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten. De activiteiten die SVD organiseert sluiten ook hierop naadloos aan.

Ondanks dat vrouwen veel belangrijke rollen vervullen tijdens conflictsituaties, is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat zij een plek krijgen aan de onderhandelingstafel.

Wat heb jij aan een vrouwennetwerk?

Voel jij je wel eens onbegrepen, uitgesloten of niet gehoord door je mannelijke collega’s? Waarschijnlijk wel. Als vrouw ben je in de minderheid en dit brengt wel eens problemen en vragen met zich mee.

Vele vrouwen wereldwijd zijn bij de samenwerking met mannen tegen dezelfde vragen en problemen aangelopen als jij. Leer van hen. V&D verspreidt kennis om de samenwerking tussen vrouwen en mannen te verbeteren. We werken ook aan het versterken van (de positie van) vrouwen. Zien wij een probleem vaak terugkomen? Dan gaan wij er op hoog niveau mee aan de slag.

V&D biedt je handvatten om veelvoorkomende problemen op de werkvloer aan te pakken.

Inzicht in dynamiek tussen mannen en vrouwen

Leer bij ons hoe je ervoor kan zorgen dat je wel gehoord wordt. Begrijp de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en snap waar het onbegrip vandaan komt. Bezoek een van onze evenementen en hoor hoe je de samenwerking met je mannelijke collega’s kan verbeteren.

Bijvoorbeeld onze workshop ‘Stratego voor vrouwen en mannen’ geeft inzicht in de dynamiek tussen mannen en vrouwen. Niet om je aan te passen en ander gedrag te gaan vertonen, maar wel om meer inzicht en waardering te krijgen voor elkaar. Hoe werkt hij? En hoe werkt zij? En hoe brengen we dat samen?

Klik aan bij een groot vrouwennetwerk, met connecties die antwoorden kunnen geven jouw specifieke, gender-related vragen.

Hoe meer vrouwen ondersteund worden in een verscheidenheid aan maatschappelijke rollen, hoe meer zij versterkt worden op de lange termijn.

Vrouwen brengen wel degelijk iets aan de tafel.

Belang van vrouwen in conflictsituaties

In conflictsituaties spelen vrouwen verschillende rollen. Complexe, moeilijke en ontwrichte situaties die vaak veel van vrouwen vragen. Meer dan vreedzame situaties omdat samenlevingen in conflict ontwricht zijn door de afwezigheid van de mannen.

Vrouwen zijn niet alleen slachtoffers in deze situaties, maar ook strijders, spionnen, verzetsstrijders, verraders, activisten en kostwinners. Naast, met, en soms ook in plaats van de mannen. Naast en soms met hun kinderen.

Vooral op het gebied van het verzamelen van inlichtingen en het voorkomen van misdragingen en seksuele intimidatie van mannelijke militairen, spelen de vrouwelijke collega’s een belangrijke rol. Daarnaast heeft een missie waaraan ook vrouwelijke militairen deelnemen een geruststellend effect op de lokale bevolking.

Uit ervaring is gebleken dat bijvoorbeeld vrouwelijke tolken van essentieel belang zijn voor contact met de vrouwelijke bevolking. Ook heeft de inzet van vrouwelijke chauffeurs vaak een de-escalerend effect.